Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn mạch số (PH002.I21.MTCL) ngày 01/03/2018

CBGD : Phan Đình Duy
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.I21.MTCL
Phòng : E44
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 01/03/2018