Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104.I22.HTCL) ngày 12/03/2018

CBGD : Huỳnh Ngọc Tín
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104)
Lớp : SE104.I22.HTCL
Phòng : E42
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 12/03/2018