Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lý thuyết mạch điện (CE101.I22.MTCL) ngày 12/03/2018

CBGD : Trịnh Lê Huy
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Lý thuyết mạch điện (CE101)
Lớp : CE101.I22.MTCL
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 2 , ngày 12/03/2018