Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lý thuyết mạch điện (CE101.I21.MTCL) ngày 13/03/2018

CBGD : Trịnh Lê Huy
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Lý thuyết mạch điện (CE101)
Lớp : CE101.I21.MTCL
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 13/03/2018