Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 1 (EN004.I21.CLC) ngày 08/06/2018

CBGD : Nguyễn Thị Huỳnh Như
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 1 (EN004)
Lớp : EN004.I21.CLC
Phòng : E23
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 , ngày 08/06/2018