Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Các phương pháp lập trình (SE334.I21.PMCL.1) ngày 09/06/2018

CBGD : Huỳnh Tuấn Anh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Các phương pháp lập trình (SE334)
Lớp : SE334.I21.PMCL.1
Phòng : C110
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 09/06/2018