Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.I31.CLC) ngày 30/07/2018

CBGD : Trịnh Quốc Sơn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.I31.CLC
Phòng : E23
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 30/07/2018