Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ACCT5123.J11.CTTT) ngày 21/11/2018

CBGD : Đỗ Duy Thanh
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ACCT5123)
Lớp : ACCT5123.J11.CTTT
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 21/11/2018