Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hệ thống nhúng Mạng không dây (NT131.J11.ANTN.1) ngày 10/12/2018

CBGD : Lê Đức Thịnh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống nhúng Mạng không dây (NT131)
Lớp : NT131.J11.ANTN.1
Phòng : B3.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 10/12/2018