Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Khai thác dữ liệu (IS252.J11.HTCL.2) ngày 18/12/2018

CBGD : Vũ Minh Sang
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Khai thác dữ liệu (IS252)
Lớp : IS252.J11.HTCL.2
Phòng : A325
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 18/12/2018