Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giới thiệu ngành (IT009.J11.CTTN) ngày 15/01/2019

CBGD : Phạm Thế Sơn
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Giới thiệu ngành (IT009)
Lớp : IT009.J11.CTTN
Phòng : B2.04
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 15/01/2019