Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 3 (ENG03.J11.CTTT) ngày 27/12/2018

CBGD : Phạm Thị Kiều Tiên
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 3 (ENG03)
Lớp : ENG03.J11.CTTT
Phòng : E23
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 27/12/2018