Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 3 (ENG03.J11.CTTT) ngày 28/12/2018

CBGD : Phạm Thị Kiều Tiên
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 3 (ENG03)
Lớp : ENG03.J11.CTTT
Phòng : E33
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 28/12/2018