Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104.J11.MTCL) ngày 07/12/2018

CBGD : Huỳnh Ngọc Tín
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104)
Lớp : SE104.J11.MTCL
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 07/12/2018