Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Đại số tuyến tính (MA003.J11.CNCL) ngày 07/01/2019

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.J11.CNCL
Phòng : E34
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 07/01/2019