Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J13.MTCL.1) ngày 10/01/2019

CBGD : Cáp Phạm Đình Thăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J13.MTCL.1
Phòng : C110
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 10/01/2019