Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J12.CNCL.2) ngày 10/01/2019

CBGD : Đặng Văn Em
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J12.CNCL.2
Phòng : C111
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 10/01/2019