Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Đại số tuyến tính (MA003.J12.MTCL) ngày 16/01/2019

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.J12.MTCL
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 16/01/2019