Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J11.PMCL) ngày 14/01/2019

CBGD : Nguyễn Thanh Sơn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J11.PMCL
Phòng : C106
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 14/01/2019