Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J11.ANTN) ngày 17/01/2019

CBGD : Mai Tiến Dũng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J11.ANTN
Phòng : E23
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 17/01/2019