Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Đại số tuyến tính (MA003.L12.HTCL) ngày 21/01/2021

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.L12.HTCL
Phòng : C218
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 5 , ngày 21/01/2021