Skip to content Skip to navigation

Fundamentals of Database Systems

Fundamentals of Database  Systems
Ký hiệu: 
C1.0089
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Elmasri, Navathe
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
1172
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
6
Đĩa: