Skip to content Skip to navigation

[TB] - Thực hiện khảo sát Chương trình Tài năng năm 2021

Kính gửi Quý Thầy, Cô, các bạn cựu sinh viên, sinh viên Chương trình Tài năng,

VP các CTĐB thân gửi Quý Thầy, Cô và các bạn thông tin thực hiện khảo sát Chương trình Tài năng năm 2021. Rất mong Quý Thầy, Cô và các bạn quan tâm, thực hiện đúng deadline.

Thông tin:

1. Đối tượng khảo sát
- Khảo sát thực trạng giảng dạy môn học tài năng: giảng viên, sinh viên.
- Khảo sát kỹ năng sinh viên chương trình đào tạo tài năng: giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, đơn vị tuyển dụng và sử dụng lao động (doanh nghiệp, viện nghiên cứu,…).
2. Địa chỉ trang thông tin điện tử khảo sát: http://ksknsvtn.vnuhcm.edu.vn/ (mục khảo sát môn học và khảo sát kỹ năng).
3. Thời gian kết thúc khảo sát: ngày 20/12/2021.
(Chi tiết theo văn bản đính kèm)
 
Trân trọng./.