Skip to content Skip to navigation

Thay đổi lịch học lớp MSIS4263.L11.CTTT

Văn phòng thông báo đến sinh viên chương trình tiên tiến khóa 2017: 

Do giảng viên có việc đột xuất nên môn MSIS4263.L11.CTTT - Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết định học vào thứ 2, tiết 678 tại phòng C102 ngày 7/9 và 14/9/2020 sẽ được dời đến thứ 6, tiết 123 tại phòng E10.1 vào ngày 11/9 và 18/9/2020.

Từ ngày 21/9/2020 sinh viên học lại theo lịch Trường đã công bố.

Trân trọng.