Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật lịch học lớp MATH2144.H11.CTTT.1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo cập nhật lịch học lớp MATH2144.H11.CTTT.1, thay đổi ngày bắt đầu học từ ngày 13/10/2016. học 4 tiết/buổi (1234), ngày kết thúc là 10/12/2016.