Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019

Văn phòng thông báo thời gian đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019 và thời khóa biểu dự kiến (file đính kèm)

Lưu ý: Thời gian cập nhật giảng viên sẽ đến hết tuần đâu tiên của học kỳ 2, do đó danh sách giảng viên có thể bị điều chỉnh. Riêng chương trình tiên tiến thời gian học sẽ được điều chỉnh đến khi học kỳ mới bắt đầu.

Trân trọng.