Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký học phần và thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020

Văn phòng thông báo thời gian đăng ký học phần và thời khóa biểu dự kiến mở trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 (file đính kèm)

Lưu ý: Thời khóa biểu vẫn sẽ được điều chỉnh đến hết tuần đầu tiên của học kỳ 1.

Trân trọng.