Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh lịch học các lớp tiếng Nhật

Như đã thông báo trước đó, từ tháng 10/2018 Văn phòng sẽ điều chỉnh lịch học các lớp tiếng Nhật như sau:

Mã lớp Môn Học Số TC Thứ / Tiết / Phòng Mã GV HTGD Sĩ số lớp Đã ĐK Khóa    Khoa QL TT NN CDIO

JAN01.J11.CNCL Tiếng Nhật 1 5 Thứ 2, Tiết 6789, P.E33
Thứ 4, Tiết 2345, P.E44
Thứ 6, Tiết 2345, P.E106
  LT 40 27 13 P.ĐTĐH 2 VN 0

JAN01.J12.CNCL Tiếng Nhật 1 5 Thứ 2, Tiết 2345, P.E42
Thứ 4, Tiết 6789, P.E33
Thứ 6, Tiết 6789, P.E42
  LT 40 26 13 P.ĐTĐH 2 VN 0

JAN01.J13.CNCL Tiếng Nhật 1 5 Thứ 2, Tiết 67890, P.E23
Thứ 7, Tiết 67890, P.E22
  LT 30 26 13 TTNN 2 VN 0

Để có được lịch học này, Văn phòng đã điều chỉnh lịch học các lớp:

PH001.J11.CNCL từ sáng thứ 4 sang chiều thứ 4

IT001.J12.CNCL.1 và IT001.J12.CNCL.2 từ chiều thứ 6 sang sáng thứ 7

Sinh viên kiểm tra lại lịch học của mình để đi học theo TKB đã được cập nhật,

Lưu ý: Tổng số tiết mà 1 lớp JAN01 sẽ học là 120 tiết/lớp trong đó bao gồm 3 TC thực hành và 2 TC lý thuyết.

Trân trọng.