Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh phòng học_HK1 năm học 2017-2018

Để bố trí phòng học phù hợp hơn với số lượng sinh viên đã đăng ký môn học, Văn phòng có thay đổi một số phòng học trong thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 (danh sách đính kèm)

Lưu ý: Giảng viên và sinh viên nên kiểm tra lại lịch học của mình trước khi đến lớp, tránh tình trạng Văn phòng cập nhật thiếu trong file danh sách đính kèm.

Trân trọng.