Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh phòng máy A205 và C310 sáng thứ 7

Vì đặc thù của môn Thực hành Kiến trúc máy tính phải thực hành tại phòng máy sử dụng KIT DE2 nên Văn phòng điều chỉnh phòng học của các mã lớp CE119.J21.MTCL và CE119.J22.MTCL học vào sáng thứ 7, tiết 12345, tại phòng C310 sang phòng A205.

Lớp IT003.J22.MMCL.1 và IT003.J22.MMCL.2 đang học phòng A205, sáng thứ 7, tiết 12345 sẽ được dời sang phòng C310

Rất mong sinh viên thông cảm vì sự điều chỉnh này.

Các bạn lưu ý thông tin phòng học để đi học đúng và đầy đủ.

Trân trọng.