Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh phòng thi môn CS4323.I11.CTTT

Văn phòng xin thông báo về việc điều chỉnh phòng thi môn Hệ điều hành (CS4323.I11.CTTT) như sau:

Lịch thi cũ (lịch chưa đổi)

Tên môn học Mã lớp GV lý thuyết Khóa Ngày thi Thứ  Ca thi Phòng thi Số sv
Hệ điều hành CS4323.I11.CTTT Nguyễn Minh Sơn 10 31-10-2017 3 2 E101 22
Hệ điều hành CS4323.I11.CTTT Nguyễn Minh Sơn 10 31-10-2017 3 2 E102 21

Lịch thi mới (lịch đã đổi)

Tên môn học Mã lớp GV lý thuyết Khóa Ngày thi Thứ  Ca thi Phòng thi Số SV
Hệ điều hành CS4323.I11.CTTT Nguyễn Minh Sơn 10 31-10-2017 3 3 E43 22
Hệ điều hành CS4323.I11.CTTT Nguyễn Minh Sơn 10 31-10-2017 3 3 E106 21

Trân trọng.