Skip to content Skip to navigation

Thông báo đổi phòng học và lịch học lớp CE117.H11.MTCL

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đổi phòng học và lịch học lớp CE117.H11.MTCL, cụ thể như sau:

Lớp CE117.H11.MTCL.

Thứ: 3

Tiết 678

Phòng A213 (tòa nhà A)

Lịch học mới áp dụng từ ngày 20/09/2016.