Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng tiếng Hoa

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thông báo đến sinh viên thông tin về học bổng tiếng Hoa với nội dung chi tiết theo file đính kèm dưới đây, ngoài ra sinh viên có thể tìm thêm thông tin chi tiết bằng cách truy cập vào trang web của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Tp.HCM, mục "Văn hóa và giáo dục" http://www.roc-taiwan.org/VN/SGN.

Trân trọng