Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù IT005.G12.PMCL ngày 31/10/2015

 

CBGD : Nguyễn Tuấn Nam
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT

Môn học : IT005
Lớp : IT005.G12.PMCL
Sĩ số : 30

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 Ngày : 31/10/2015

Phòng : E22
Máy chiếu : Cần máy chiếu