Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù lớp CE212.G21.MTCL ngày 23/04/2016

 

CBGD : Nguyễn Tất Bảo Thiện
Khoa/ Bộ môn : KTMT

Môn học : CE212
Lớp : CE212.G21.MTCL
Sĩ số : 8

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 Ngày : 23/04/2016

Phòng : E22