Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù lớp IT007.G21.HTCL ngày 07/05/2016

 

CBGD : Chung Quang Khánh
Khoa/ Bộ môn : KTMT

Môn học : IT007
Lớp : IT007.G21.HTCL
Sĩ số : 21

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 Ngày : 07/05/2016

Phòng : E23