Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù lớp IT008.G21.PMCL.1 ngày 23/04/2016

 

CBGD : Lê Thanh Trọng
Khoa/ Bộ môn : CNPM

Môn học : IT008
Lớp : IT008.G21.PMCL.1
Sĩ số : 22

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 Ngày : 23/04/2016

Phòng : A205