Skip to content Skip to navigation

Thông báo hủy môn "Software quality management (MSIS3242.J11.CTTT)"

Văn phòng thông báo đến sinh viên chương trình tiên tiến khóa 2015, môn tự chọn "Software quality management (MSIS3242.J11.CTTT)" sẽ bị HỦY, vì học kỳ này Văn phòng không thể bố trí giảng viên giảng dạy môn này.

Trân trọng.