Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến sinh viên thuộc hệ đào tạo đặc biệt kết quả đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2016-2017 (file đính kèm)

Trân trọng.

File đính kèm: