Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch gặp sinh viên lớp MSIS3033.H11.CTTT.1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lớp MSIS3033.H11.CTTT.1 sẽ gặp Giảng viên Lê Ngô Thục Vi vào thứ năm, ngày 13/10/2016, tiết 678, phòng E2.3.