Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ hoc lớp IT003.G21.ANTN ngày 21/04/2016

 

CBGD : Ngô Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KHMT

Môn học : IT003
Lớp : IT003.G21.ANTN
Phòng : C201

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 Ngày : 21/04/2016