Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học lớp NT311.G21.ANTN ngày 05/03/2016

 

CBGD : Lê Trung Quân
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT

Môn học : NT311
Lớp : NT311.G21.ANTN
Phòng : E44

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 7
Thứ : 7 Ngày : 05/03/2016