Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp CS2433.G21.CTTT ngày 29/03/2016

 

CBGD : Phạm Hoàng Anh
Khoa/ Bộ môn : HTTT

Môn học : CS2433
Lớp : CS2433.G21.CTTT
Phòng : E23

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 Ngày : 29/03/2016