Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp CS3363.G11.CTTT.1 ngày 23/12/2015

 

CBGD : Nguyễn Văn Toàn
Khoa/ Bộ môn : HTTT

Môn học : CS3363
Lớp : CS3363.G11.CTTT.1
Phòng : C302

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 Ngày : 23/12/2015