Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp CS4323.G11.CTTT.1 ngày 31/10/2015

 

CBGD : Hà Lê Hoài Trung
Khoa/ Bộ môn : HTTT

Môn học : CS4323
Lớp : CS4323.G11.CTTT.1
Phòng : C202

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 Ngày : 31/10/2015