Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp EN002.G23.CLC ngày 02/03/2016

 

CBGD : Hồ Thị Xuân Vương
Khoa/ Bộ môn : BMAV

Môn học : EN002
Lớp : EN002.G23.CLC
Phòng : C101

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 4
Thứ : 4 Ngày : 02/03/2016