Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp EN003.G11.CTTN ngày 28/12/2015

 

CBGD : Võ Thị Hồng Lê
Khoa/ Bộ môn : BMAV

Môn học : EN003
Lớp : EN003.G11.CTTN
Phòng : E34

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 4
Thứ : 2 Ngày : 28/12/2015