Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp IT007.G21.PMCL.2 ngày 04/05/2016

 

CBGD : Nguyễn Việt Quốc
Khoa/ Bộ môn : KTMT

Môn học : IT007
Lớp : IT007.G21.PMCL.2
Phòng : A217

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 Ngày : 04/05/2016