Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp IT008.G22.PMCL.1 ngày 02/03/2016

 

CBGD : Nguyễn Vĩnh Kha
Khoa/ Bộ môn : CNPM

Môn học : IT008
Lớp : IT008.G22.PMCL.1
Phòng : A205

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 0
Thứ : 4 Ngày : 02/03/2016