Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp IT009.G13.PMCL ngày 27/10/2015

 

CBGD : Trần Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : PĐTĐH

Môn học : IT009
Lớp : IT009.G13.PMCL
Phòng : E41

Thời gian : Tiết bắt đầu : 4
Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 Ngày : 27/10/2015